Wie zijn wij?

Bij psychologenpraktijk Ebbers werken ervaren en gedreven mensen die, ieder vanuit de eigen discipline, de behandeling vorm geven.

Jildou Verbeek ontvangt op onze locatie aan de Assendorperstraat 210 met veel plezier de cliënten. Ze heeft jarenlange ervaring als receptioniste en administratief medewerkster in de zorg. “De praktijk moet in alle opzichten een prettige omgeving zijn en de wachtkamer moet uitnodigen voor een kop koffie of thee. Het beantwoorden van de telefoon, het inschrijven van cliënten, het versturen van brieven, agendabeheer en het afsluiten van dossiers behoren o.a. tot mijn takenpakket. Daarbij is klantvriendelijkheid, integriteit, zorgvuldigheid en het up to date zijn van alle wijzigingen in de GGZ  een must. Het bijdragen aan een positieve, fijne werksfeer behoort tot mijn persoonlijkheid en dat draag ik graag uit.”

receptie@ppebb.nl


Simone Ebbers is kinder- en jeugd-psycholoog, EMDR-therapeut (practitioner), seksuoloog en is BIG-geregistreerd            GZ-psycholoog (BIG 59915884725) & Orthopedagoog-Generalist (BIG 99915884731).                                                          Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnos-tiek en therapie rondom trauma en seksueel misbruik en is geregistreerd psycho-traumatherapeut NtVP. Simone Ebbers heeft ruime ervaring met het werken met mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Ze geeft tevens trainingen en workshops over seksualiteit en trauma. Daarnaast wordt zij als consulent door het CCE ingezet bij cliënt-en met ernstig probleemgedrag. In 2002 schreef zij een boek over seksualiteit en seksueel misbruik voor zorg-verlenende beroepen. In 2013 volgde (i.s.m. A. Scharloo en M. Spijker) Methodiek snelle opvang na seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Bohn Stafleu en van Loghum te Houten. Deze uitgave is in 2016 vertaald in het Engels.

sebbers@ppebb.nl


Jolande Nitrauw is orthopedagoog en geeft cognitieve gedragstherapie en EMDR. Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen en jongeren met psychische problemen al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Als dat nodig is voor de behandeling betrekt zij ouders of andere belangrijke personen uit het netwerk bij de gesprekken. Daarbij heeft zij expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van (seksueel) trauma.

Jolande is geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

jnitrauw@ppebb.nl


Joyce Weijenberg is psycholoog. De afgelopen 10 jaar heeft zij gewerkt in een jeugdzorginstelling. Hier heeft zij ruime ervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren. Joyce betrekt zoveel mogelijk belangrijke personen uit de omgeving van het kind/de jongere (zoals ouders en school) bij het onderzoek. Op deze manier ontstaat een zo compleet mogelijk beeld. Joyce is tevens opgeleid als Cognitief gedrags-therapeut.

Joyce is lid van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP). Daarnaast is zij geregistreerd als Master-psycholoog bij Stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ).

jweijenberg@ppebb.nl


Pascale Jentink is  BIG-geregistreerd Orthopedagoog Generalist.                              (BIG 49926885331)                                        Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij jarenlange ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van psychische klachten bij kinderen en jongeren. Als EMDR-practitioner heeft zij zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde problematiek. Naast EMDR zet zij hiervoor ook technieken in vanuit de basisopleiding cognitieve gedragstherapie (CGT) en aanvullende opleiding in de behandeling van trauma middels CGT.

“Ik vind het belangrijk dat je zelf goed gaat begrijpen waarom je op dit moment vastloopt in een bepaalde omgeving. En dat je goed geïnformeerd wordt over de behandelmogelijkheden. Zodat je mee kunt denken over je eigen behandeling en hierin een actieve rol kunt hebben. Het betrekken van ouders en belangrijke anderen bij de behandeling van kinderen is voor mij een vanzelfsprekendheid.”

Pascale is geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen), de VEN (Vereniging EMDR Nederland) en de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

pjentink@ppebb.nl


Marieke van der Sluis is cognitief gedragstherapeutisch werker.  In de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en jongeren met verschillende psychische problemen.
Op sommige momenten en onder diverse omstandigheden kan je vastlopen in het dagelijks leven. Marieke vindt het belangrijk om samen op zoek te gaan naar een oplossing voor datgene waar iemand tegenaan loopt. Door middel van cognitieve gedragstherapie werkt zij samen met de cliënt (en eventueel ouders) aan het verminderen van de problemen, zodat zij de draad weer kunnen oppakken en weer in hun kracht komen te staan.

Marieke is geregistreerd als cognitief gedragstherapeutisch werker bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en is ingeschreven in het onafhankelijk complementair register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

mvandersluis@ppebb.nl


Maaike Jouwsma is psychomotorisch therapeut, Naast haar werk bij psychologenpraktijk Ebbers, werkt ze ook bij Jeugd-GGZ (Dimence) regio Zwolle – Hardenberg. Maaike heeft veel gewerkt met kinderen en jongeren bij o.a. Karakter, GGNet en Vitree en heeft ook ervaring opgedaan binnen de volwassenpsychiatrie op de Paaz-afdeling in Meppel.

Maaike werkt vanuit contact; contact met de cliënt maar ook, waar mogelijk en ondersteunend, met het systeem van de cliënt. Maaike volgt op dit moment een cursus PMT en systeemtherapie, waarbij de cliënt samenwerkt met zijn of haar gezinsleden in de PMT-zaal. Daarnaast zoekt Maaike, als dit helpend zou kunnen zijn, in overleg met de cliënt ook naar samenwerkingsmogelijkheden met bijvoorbeeld school of een werkplek.

Maaike vindt afstemming in het professionele team om de cliënt heen erg belangrijk. Afstemmen welke behandelvorm(en) het beste op welk moment passend is of zijn. Dat kan ook betekenen dat collega’s met haar samenwerken in de PMT-zaal. Maaike werkt binnen psychologenpraktijk Ebbers voornamelijk individueel maar, indien gewenst en haalbaar, zal ook gekeken worden naar mogelijkheden voor groepsPMT.

Maaike is (voor)geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteits-register Jeugd) en is lid van de NVPMT/ FVB.

mjouwsma@ppebb.nl


René Blom is psychomotorisch therapeut en mindfulness trainer. Hij heeft ruime werkervaring opgedaan bij GGZ-instellingen Karakter en Dimence. René is daarnaast opgeleid in systemisch werken met gezinnen en partners en is Rots-en-Watertrainer. Hij is geregistreerd in het Register Vaktherapie. “Ik ben vriendelijk en nieuwsgierig, stel me gelijkwaardig op, bied veiligheid, nodig uit om kritisch te zijn, zelf na te denken wat helpt, laat je in je kracht, geef leerervaringen, confronteer als dat nodig is, oefen samen met nieuw gedrag, zoek naar wat werkt voor jou. Ik zal altijd proberen om dat wat er geleerd wordt in de trainingen of therapie te verbreden naar andere plekken.” René heeft naast zijn werk bij Psychologenpraktijk Ebbers en Karakter een eigen praktijk: HeelHelder. www.heelhelder.nu

rblom@ppebb.nl


Yfke Kuiphof is psychomotorisch therapeute en trainster mindfulness voor kinderen en voor volwassenen o.a. met autisme. Ze heeft gewerkt bij DOK3, Trajectum en was als stagebegeleider actief voor het Ambulatorium van Windesheim en werkt momenteel voornamelijk vanuit haar eigen praktijk: ‘Grutsk’. www.grutsk.info

“Met professionele warmte en betrokkenheid, aangeboren Friese nuchterheid en mijn actuele kennis en kunde wat betreft de psychomotorische therapie, probeer ik zo veel als mogelijk maatwerk te bieden aan kinderen en hun ouders. Mijn manier van werken bestaat uit afstemmen, oprecht contact leggen, ervaren in bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten en vanuit daar samen zoeken naar een antwoord op de hulpvraag’.

Yfke is geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteits-register Jeugd) en het register Vaktherapie.

ykuiphof@ppebb.nl


Debbie Jansen is psychomotorisch therapeute. In de Intensieve- en Forensische psychiatrie heeft zij veel ervaring opgedaan in het werken met volwassenen met complexe problematiek. Sinds 2017 werkt ze in haar eigen praktijk In-Flow met zowel kinderen, jongeren als volwassenen met diverse psychische problematiek. www.in-flow.net

In de psychomotorische therapie leert de cliënt door middel van sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen om meer bewust te worden van gedachten, gevoelens en gedrag. Samen met de cliënt (en eventueel ouders of andere belangrijke personen binnen het systeem) zoekt Debbie naar de mogelijkheden om met de problemen om te gaan en (weer) in zijn/haar kracht te kunnen komen. Debbie volgt de Masteropleiding Psychomotorische therapie. Ze is geregistreerd vaktherapeut, lid van de Federatie Vaktherapeutische beroepen en de Nederlandse vereniging voor Psychomotorische Therapie. Daarnaast staat ze ingeschreven in het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ).

djansen@ppebb.nl


Yvette Dilling is gezinscoach, schoolmaatschappelijk werker  en Theraplay®-level 1-therapeut. Yvette heeft jarenlange ervaring met ouderbegeleiding en positieve opvoedondersteuning.

Als Theraplay®therapeut richt zij zich op het versterken van de gezonde relatie en gehechtheid tussen een kind en zijn of haar ouders (of andere opvoeders).  De Theraplay®therapeut begeleidt ouder (of andere opvoeders) en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Wanneer ouders en kind meer betrokkenheid en plezier met elkaar krijgen, het kind zich veiliger en competent voelt, verbetert het gedrag en wordt het emotioneel stabieler. Tevens geeft Yvette  trainingen aan kinderen op het gebied van sociale vaardigheden en omgaan met echtscheiding. In 2017 startte ze haar eigen praktijk: www.yvettedilling.nl 

Yvette is geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

ydilling@ppebb.nl


Margreeth van der Kolk werkt sinds 2006 als seksuoloog . Margreeth is maatschappelijk werkende + VO en is haar loopbaan begonnen in de psychiatrie. Ze is BIG-geregistreerd verpleegkundige. Daarna heeft ze ervaring opgedaan met slachtoffers van seksueel- en huiselijk geweld en binnen de ambulante eerstelijnshulp. Ze is gespecialiseerd in relatietherapie en verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze heeft tevens veel ervaring met problemen rondom genderdysforie. Ze is gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Naast haar werkzaamheden bij psychologenpraktijk Ebbers , geeft ze op de Hogeschool Windesheim in Zwolle les, training en supervisie op het gebied van seksualiteit en communicatie. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk KoMa in Kampen. www.koma-seksuoloog.nl  Margreeth is geregistreerd als seksuoloog NVVS/SH bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologen (NVVS). Verder is ze lid van de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA) en Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW).

mvanderkolk@ppebb.nl


Westerhof-Haverkort is pedagoog en orthopedagoog i.o.. In de kindergeneeskunde heeft ze jarenlang ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen en jongeren met medisch gerelateerde klachten. Kinderen en jongeren kunnen in het opgroeien stress en onrust ervaren die hen behalve gedrag ook lichamelijke klachten geven of deze versterken. Onder andere middels oplossingsgerichte en speltherapeutische interventies werkt Netty, samen met kind/jongere en de ouders/opvoeders, aan het oplossen of verbeteren van de situatie. Ook ouders kunnen in de opvoeding voor moeilijke vraagstukken komen te staan. In opvoedingsondersteunende gesprekken, zal samen met ouders naar een passend antwoord gezocht worden.

Door de jaren heen heeft Netty diverse scholingen gevolgd over bijvoorbeeld extreme vermoeidheid, rouwverwerking, angsten en kindertekeningen. Momenteel volgt ze de studie Pedagogische Wetenschappen master orthopedagogiek aan de Rijks Universiteit Groningen.

nwesterhof@ppebb.nl 


Ramona Meza is systeemtherapeut / systeemspecialist. Naast haar werk bij de Praktijk Ebbers werkt ze bij de Gemeente Zwolle bij de afdeling Leerplicht en doet ze via haar eigen praktijk systeemspecialistisch werk voor meerdere organisaties, o.a. in de jeugdzorg.

Ramona heeft jarenlange ervaring in het werken met jongeren en hun omgeving in verschillende settingen en heeft, naast systeemtherapie, expertise op gebied van schooluitval en leerplicht.
Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij belangrijke anderen betrokken worden bij een hulpverleningstraject. Het uitgangspunt is dat klachten en mensen niet op zichzelf staan. Iemands sociale, relationele en culturele context spelen altijd een rol. De relaties hebben invloed op een probleem maar problemen hebben ook invloed op relaties. Klachten van een gezinslid kunnen het functioneren van het gezin verstoren en verstoringen in het gezinssysteem kunnen individuele klachten veroorzaken en/ of in stand houden.

De therapie is erop gericht het systeem tot veranderen te bewegen naar een nieuw evenwicht.
Ramona gaat er van uit dat de mens deugt en gaat dit competent zijn aanspreken. Daarmee leren mensen zich te verhouden tot de klachten en de problemen die ze ervaren. Ramona vindt het belangrijk om de wilskracht van de mens aan te spreken om zo tot eigen oplossingen van de problemen te komen en daarmee duurzame veranderingen te bereiken. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing. Ramona werkt graag ervaringsgericht en daagt mensen uit om te oefenen met nieuw gedrag en nieuwe perspectieven.