Privacyverklaring

In de geestelijke gezondheidszorg is verstrekking en verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn. Binnen de praktijk wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan uitwisseling van gegevens, dossiervorming en bescherming van privacy. Wij verwerken persoons-gegevens voor het uitvoeren van behandelingen, het onderhouden van contacten, facturering bij o.a. gemeentes en zorgverzekeraars en voor controle door toezichthoudende instanties.Uw medische en persoonsgegevens slaan wij op in een digitaal patiëntendossier in ons beveiligde computerregistratiesysteem. Daarnaast slaan we papieren gegevens op in een afgesloten archief. Voor beide vormen van gegevensopslag geldt een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar. Correspondentie per mail verwijderen wij twee keer per jaar uit het mailsysteem. Inhoudelijke mailwisseling die wij van belang achten voor de behandeling, blijft bewaard in digitale systeem.

Psychologenpraktijk Ebbers werkt samen met diverse huisartsen, wijkteams en andere hulpverleningsorganisaties. Eventuele informatieuitwisseling gebeurt  in overeen-stemming met de geldende regels vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeen-komst, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet.

In het kader van de vergoedingen binnen het kader van de Jeugdwet zijn wij verplicht de volgende gegevens van minderjarige cliënten aan te leveren ten behoeve van de gemeente en het CBS:

  • Naam kind
  • BSN-nummer (Burgerservicenummer)
  • Geboortedatum
  • Naam en adres van ouders
  • Productgroep
  • Begin- en/of einddatum hulptraject
  • Reden beëindiging jeugdhulp

Op de facturen van volwassen cliënten aan zorgverzekeraars staat informatie over uw diagnose. Als u dat niet wilt, sturen wij facturen zonder deze informatie. Daartoe moet een privacy-verklaring worden getekend; deze vindt u in de zorgovereenkomst die u krijgt aangeboden tijdens de intake. Aan het einde van de behandeling wordt de verwijzer, in overleg met de cliënt en/of gezaghebbenden, geïnformeerd over het verloop van de behandeling.