Privacyverklaring

In de geestelijke gezondheidszorg is verstrekking en verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn. Binnen de praktijk wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan uitwisseling van gegevens, dossiervorming en bescherming van privacy. Wij verwerken persoons-gegevens voor het uitvoeren van behandelingen, het onderhouden van contacten, facturering bij o.a. gemeentes en zorgverzekeraars en voor controle door toezichthoudende instanties.Uw medische en persoonsgegevens slaan wij op in een digitaal patiëntendossier in ons beveiligde computerregistratiesysteem. Daarnaast slaan we papieren gegevens op in een afgesloten archief. Voor beide vormen van gegevensopslag geldt een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar. Correspondentie per mail verwijderen wij twee keer per jaar uit het mailsysteem. Inhoudelijke mailwisseling die wij van belang achten voor de behandeling, blijft bewaard in digitale systeem.

Psychologenpraktijk Ebbers werkt samen met diverse huisartsen, wijkteams en andere hulpverleningsorganisaties. Eventuele informatieuitwisseling gebeurt  in overeen-stemming met de geldende regels vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeen-komst, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet.

In het kader van de vergoedingen binnen het kader van de Jeugdwet zijn wij verplicht de volgende gegevens van minderjarige cliënten aan te leveren ten behoeve van de gemeente en het CBS:

  • Naam kind
  • BSN-nummer (Burgerservicenummer)
  • Geboortedatum
  • Naam en adres van ouders
  • Productgroep
  • Begin- en/of einddatum hulptraject
  • Reden beëindiging jeugdhulp

Op de facturen van volwassen cliënten aan zorgverzekeraars staat informatie over uw diagnose. Als u dat niet wilt, sturen wij facturen zonder deze informatie. Daartoe moet een privacy-verklaring worden getekend; deze vindt u in de zorgovereenkomst die u krijgt aangeboden tijdens de intake. Aan het einde van de behandeling wordt de verwijzer, in overleg met de cliënt en/of gezaghebbenden, geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Psychologenpraktijk Ebbers doet alles wat in onze macht ligt om onze hulp op een verantwoorde wijze te kunnen blijven bieden. De lichamelijke gezondheid van zowel cliënten als hulpverleners staat daarbij voorop.

Nog steeds is het advies om reisbewegingen te beperken. Hulpverleners zullen samen met cliënten bespreken en bepalen of afspraken op de praktijk mogelijk en wenselijk zijn. In andere gevallen wordt gezocht naar alternatieven als telefonisch contact, email, E-health of beeldbellen. Bij afspraken op de praktijk, zijn de bekende RIVM-maatregelen leidend: we schudden geen handen, we wassen regelmatig onze handen; we maken gebruik van papieren handdoekjes, niezen en hoesten in de elleboog of in een doekje en we houden afstand van elkaar met minimaal 1,5 meter. Op plekken waar dat wenselijk is, maken we gebruik van transparante schermen om de nodige afstand te blijven waarborgen. Daarnaast worden plekken en materialen die worden aangeraakt, regelmatig schoon gemaakt en ontsmet.

Om een veilige omgeving te kunnen bieden, vragen we aan cliënten en andere bezoekers van onze praktijk het volgende:                       

–     Graag bij binnenkomst en voor vertrek handen desinfecteren met de daarvoor beschikbare lotion.    

–     Er kunnen maximaal 3 personen in de wachtruimte zitten, dus graag maximaal 5 minuten voor een afspraak op de praktijk verschijnen. Als er al twee mensen in de wachtruimte zitten, graag even buiten of in de auto wachten.

–     Gebruik het toilet op de praktijk alleen indien noodzakelijk. Als er toch gebruik gemaakt wordt van het toilet, graag voor- en nadien handen wassen en desinfecteren.

–     We drinken uit papieren bekers, graag zelf in de afvalbak gooien.

Medewerkers met ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, oorpijn en/of  koorts) zullen niet op de praktijk aanwezig zijn. Indien mogelijk zullen zij hun werkzaamheden thuis voortzetten. Wij vragen ook van cliënten en andere bezoekers met deze ziekteverschijnselen dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden en niet op onze praktijk te komen. Dat geldt ook voor cliënten (of andere bezoekers) die de afgelopen twee weken ziek zijn geweest door (waarschijnlijk) het Coronavirus of in aanraking zijn geweest met andere mensen met het virus. Deze mensen kunnen we helaas niet op de praktijk ontvangen. We gaan in dat geval samen bespreken of en op welke wijze de hulpverlening wel kan worden voortgezet.

Deze maatregelen gelden tot nader bericht. Als maatregelen veranderen, zullen we dat zo spoedig mogelijk laten weten. Voor informatie en de actuele stand van zaken verwijzen wij naar de website van de RIVM www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn en www.rijksoverheid.nl/ coronavirus.

Onze medewerkers staan op de gebruikelijke werkdagen en -tijden nog steeds klaar. Houd er echter rekening mee dat wij, vanwege de maatregelen, verminderd bereikbaar kunnen zijn. Ons verzoek is om zoveel mogelijk contact te onderhouden per e-mail, via het adres van uw hulpverlener of info@ppebb.nl.

Wij gaan ervan uit iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens alle medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers een vriendelijke groet,

Simone Ebbers