Privacystatement

Psychologenpraktijk Ebbers, gevestigd aan Assendorperstraat 210, 8012 CG te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

In de geestelijke gezondheidszorg is verstrekking en verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om goede en veilige zorg te kunnen leveren. Het betreft gegevens die u bij aanmelding verstrekt en eventuele aanvullende informatie die, met uw toestemming, wordt opgevraagd. Uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Alle persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, maar ook bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid) worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Uitgangspunten daarbij  zijn:

1. Wij vragen niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk;

2. Wij zijn transparant over met welk doel wij persoonsgegevens vragen;

3. Wij maken een zorgvuldige afweging of mogelijk delen van gegevens in het belang van de betrokkene(n) is;

4. Wij voelen ons verantwoordelijk om waar mogelijk bij te dragen aan oplossingen voor de probleemsituatie van een cliënt, ook als bepaalde gegevensuitwisseling niet mogelijk is. (Bron: handvat gegevensuitwisseling in zorg- en veiligheidsdomein (maart 2019).

Psychologenpraktijk Ebbers heeft een Functionaris Gegevensbescherming.

Verwerking van gegevens Uw medische en persoonsgegevens slaan wij op in een digitaal cliëntendossier in ons beveiligd computer-registratiesysteem. Daarnaast slaan we incidenteel papieren gegevens op in een afgesloten archief. In het cliëntdossier zijn de volgende gegevens opgenomen:

a.     personalia (waaronder Burger Service Nummer, identiteitsdocumentnummer) en andere voor de zorgverlening relevante gegevens                  (waarbij we de DBC registratieverplichtingen volgen, de NZa beleidsregels voor de Basis ggz en de Jeugd Wet voor Kind- en Jeugd ggz             tot 18 jaar);

b.     verwijzing van huisarts of (medisch) specialist, jeugdbepaling voogdijinstelling of toewijzing gemeente.

c.      medicatie(beleid), inclusief medicatiehistorie;

d.     achtergrondinformatie;

e.     uitkomsten van de indicatiestelling en eventuele verslagen van psycho-diagnostisch onderzoek;

f.       behandelplan en bijstellingen daarin;

g.     gegevens over het verloop van de zorg, sessieverslagen maar ook bijvoorbeeld crisissituaties en suïcidegevaar;

h.     uitgaande en ontvangen correspondentie;

i.       alle opgevraagde informatie van derden, inclusief de daarvoor benodigde toestemming van de cliënt.

j.       ROM-metingen en waardering cliënt;

k.      uitkomsten van evaluaties;

l.       resultaten van de eindevaluatie, gegevens over nazorg en verwijzing;

Doelen gegevensverwerking In het dossier worden slechts die gegevens opgenomen die voor het doel van de dossiervorming noodzakelijk zijn. Doel van de vorming van het cliëntendossier is het vastleggen van persoonsgegevens (inclusief hulpverleningsgegevens) van cliënten die nodig zijn voor:

 • verlening van goede diagnostiek en behandeling aan de cliënt;
 • onderhouden van contact met cliënt en andere betrokkenen;
 • multidisciplinair overleg (intercollegiale toetsing);
 • informeren verwijzer over start, verloop of beëindiging behandeling;
 • continuïteit van zorg bij interne en externe overdracht aan collegae;
 • het voldoen aan de registratie- en informatieverplichtingen voortvloeiend uit de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), de dossierplicht uit de WGBO en andere toepasselijke wettelijke regelingen;
 • declaraties en productieverantwoording bij o.a. gemeentes en zorgverzekeraars, het in handen van derden stellen van vorderingen, het laten uitvoeren van accountantscontrole;
 • controle door toezichthoudende instanties;
 • behandeling van klachten van cliënten;
 • onderzoek van incidenten en calamiteiten;
 • waarborgen van veiligheid en gezondheid van cliënt en andere betrokkenen;
 • wetenschappelijk onderzoek, statistiek en medisch onderwijs;
 • beleid en management;
 • kwaliteitsbewaking van de hulpverlening.

Geheimhoudingsplicht

Alleen medewerkers die betrokken zijn bij een cliënt, hebben toegang tot het elektronisch cliëntendossier. De medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers hebben geheimhoudingsplicht; alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring, als onderdeel van hun contract, ondertekend.

Delen van gegevens Gegevensuitwisseling mag alleen plaatsvinden als dat een gerechtvaardigd doel dient en gebaseerd is op een van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De AVG vormt de basis, maar we hebben ook te maken met andere wet- en regelgeving zoals de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)  en de  Jeugdwet.

Uitgangspunten daarbij  zijn:

1. Wij vragen niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk;

2. Wij zijn transparant over met welk doel wij persoonsgegevens vragen;

3. Wij maken een zorgvuldige afweging of het mogelijk is om gegevens te verstrekken in het belang van de betrokkene;

4. Wij voelen ons verantwoordelijk om waar mogelijk bij te dragen aan oplossingen voor de probleemsituatie van een cliënt, ook als bepaalde gegevensuitwisseling niet mogelijk is. (Bron: handvat gegevensuitwisseling in zorg- en veiligheidsdomein (maart 2019).

Psychologenpraktijk Ebbers werkt samen met huisartsen, wijkteams en andere hulpverleningsorganisaties en deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Eventuele informatieuitwisseling gebeurt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet.

Delen gegevens Jeugdwet In het kader van de Jeugdwet zijn wij verplicht minimaal de volgende gegevens van minderjarige cliënten aan te leveren ten behoeve van de gemeente en het CBS:

 • Naam kind
 • BSN-nummer (Burgerservicenummer)
 • Geboortedatum
 • Naam en adres van ouders
 • Productgroep
 • Begin- en/of einddatum hulptraject
 • Reden beëindiging jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders verplicht gegevens over het jeugdhulpgebruik (inclusief persoonsgegevens zoals het burger service nummer (BSN))  aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te leveren ten behoeve van de Beleidsinformatie Jeugd. In de CBS-wet is vastgelegd dat het CBS gebruik mag maken van persoonsgegevens voor statistische doeleinden. De CBS-wet vormt samen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) het juridische kader waarbinnen het CBS persoonsgegevens mag verwerken. De CBS-wet verbiedt het CBS deze persoonsgegevens aan anderen te verstrekken. Ook is het CBS verplicht informatie zo te publiceren dat individuele personen niet herkenbaar zijn.
Het BSN wordt door het CBS als hulpmiddel gebruikt voor de samenstelling van statistieken, zoals de Beleidsinformatie Jeugd. Het CBS zorgt voor technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van de gegevens. Gedurende het hele verwerkingsproces blijven identificerende persoonsgegevens (BSN en geboortedatum) versleuteld. CBS-medewerkers die statistische werkzaamheden uitvoeren hebben géén toegang tot de identificerende persoonsgegevens.
Ook op basis van de in de Jeugdwet opgenomen bepalingen over de “gegevens-verwerking ten behoeve van beleidsinformatie en de toegang” en het daarbij behorende Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet is het CBS bevoegd om persoonsgegevens zoals het BSN en de zogenaamde bijzondere gegevens zoals over de gezondheid te ontvangen. Deze aanlevering is niet in strijd met de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een en ander bevestigd in een brief aan de ministers van VWS en VenJ. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/uploads/imported/brief_cbp-gegevensverstrekkingjeugdggz.pdf

Voor meer informatie verwijzen wij naar: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2015/16/privacy-geborgd-bij-levering-persoonsgegevens-jeugdhulp-aan-cbs/hoe-verhoudt-de-geheimhoudingsplicht-van-de-wet-geneeskundige-behandel-overeenkomst–wgbo—zich-tot-het-verstrekken-van-persoonsgegevens-aan-het-cbs-

Gegevens zorgverzekeringswet De financiering van de trajecten bij volwassenen, verloopt via de zorgverzekeraar. Op de facturen van volwassen cliënten aan zorgverzekeraars staat informatie over de diagnose en zorgvraagtypering van de cliënt. De zorgverzekeraar kan deze gegevens gebruiken om declaraties van de zorgaanbieder te controleren. Als u dat niet wilt, sturen wij facturen zonder deze informatie. Daartoe moet een privacyverklaring worden getekend; deze vindt u in de zorgovereenkomst die u krijgt aangeboden tijdens de intake. Indien cliënt in deze privacyverklaring aangeeft hiertegen bezwaar te hebben, zal Psychologenpraktijk Ebbers, in overeenstemming met artikel 4.3 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, delen van deze gegevens aan de zorgverzekeraar en/of NZa achterwege laten.

De Nederlandse Zorgautoriteit NZa verplicht Psychologenpraktijk Ebbers om geanonimiseerde, niet herleidbare vragenlijsten en diagnose-informatie over hun cliënten aan te leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit NZa kan deze gegevens gebruiken om de bekostiging van ggz-zorg in de toekomst verder te verbeteren. Na twee jaar worden deze data vernietigd. Om welke gegevens het precies gaat, staat in artikel 4.3 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg van de NZa. (Zie voor meer informatie: www.nza.nl)

Gegevens delen en veiligheid Bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling (lichamelijke, emotionele en/of seksuele mishandeling en/of verwaarlozing) zijn wij verplicht te handelen volgens de Wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie verwijzen we naar www.rijksoverheid.nl

Binnen de jeugdwet werken sommige gemeenten met Verwijsindex Multisignaal. De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals, uit bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij jeugdigen. Op deze manier kunnen zij met elkaar afstemmen om de jeugdige de best mogelijke zorg te bieden. Als Psychologenpraktijk Ebbers gebruik maakt van Multisignaal, worden jeugdigen en/of gezaghebbenden hierover geïnformeerd. Voor meer informatie (o.a. ook over recht op inzage, recht op correctie op de verwijsindex) verwijzen wij naar www.multisignaal.nl

Bescherming van gegevens Psychologenpraktijk Ebbers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar ons gegevensbeschermingsbeleid. Deze kunt op opvragen via: info@ppebb.nl. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan op deze manier contact op met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  U heeft het recht om uw persoons-gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychologenpraktijk Ebbers.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. (Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.) Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ppebb.nl .

Bewaren van gegevens Uw medische en persoonsgegevens slaan wij op in een digitaal cliëntendossier in ons beveiligde computerregistratiesysteem. Alleen direct betrokken medewerkers hebben toegang tot deze dossierinformatie. Daarnaast worden in sommige gevallen papieren gegevens bewaard in een archief. Voor beide vormen van gegevensopslag geldt een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar. Voor financiële gegevens is er de fiscale bewaarplicht met een termijn van 7 jaar.

Vernietigen van gegevens Na de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar wordt het elektronische cliëntendossier automatisch vernietigd. De cliënt kan eventueel eerder een schriftelijk verzoek tot vernietiging van het eigen dossier indienen via info@ppebb.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. (Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.)

Gegevens en onze website Als u gebruik maakt van het contactformulier of aanmeldformulier op onze website, worden uw gegevens verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Op onze website www.ppebb.nl wordt alleen gebruik gemaakt van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Via het tandwiel links onderin op de website, kunt u cookie-instellingen naar eigen wens aanpassen. Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meldplicht Datalekken Wanneer er ondanks alle zorgvuldigheid onbedoeld privacy  gevoelige informatie bij onbevoegden terecht is gekomen of heeft kunnen komen, is er sprake van een datalek. De Functionaris Gegevensbescherming onderneemt passende maatregelen om schade te beperken en in de toekomst te voorkomen. Ook zal het datalek (en de genomen maatregelen) besproken worden met de betrokken perso(o)n(en) wiens gegevens zijn gelekt en afhankelijk van de mogelijke impact voor de betrokken perso(o)n(en), worden gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Klachtenregeling Bij vragen, zorgen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Ebbers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@ppebb.nl

We verwijzen naar onze website voor onze klachtenregeling; www.ppebb.nl

Tevens wil Psychologenpraktijk Ebbers u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Contactgegevens Psychologenpraktijk Ebbers Assendorperstraat 210 – 8012 CG Zwolle Tel: 06-51327974 E-mail: info@ppebb.nl