Werkwijze

Werkwijze Een behandeling is een persoonlijk traject dat, in samenwerking met jou, vorm krijgt. We brengen bij de start de klachten en krachten in beeld; hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten via de zogenaamde ROM-procedure (Routine Outcome Measurement).  Voor volwassenen gebeurt dat met de SQ-48  (Symptom Questionnaire) en voor kinderen met de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire); ingevuld door ouders en/of verzorgers. Als het nodig is, wordt er ook gebruik gemaakt van andere vragenlijsten. Aan de hand hiervan wordt een passend behandelplan gemaakt en samen besproken. De vragenlijsten worden ook gebruikt om het effect van de behandeling in beeld te brengen. Afhankelijk van de inhoud en lengte van de behandeling, worden daarom tussentijds en aan het einde van de behandeling ook vragenlijsten ingevuld. Het behandelplan wordt geëvalueerd en, als het nodig is, bijgesteld.

In veel trajecten wordt niet alleen jij (en je klachten en krachten) in beeld gebracht, maar ook de mensen die in jouw leven belangrijk voor je zijn. Dat kan gaan om familie en vrienden maar ook om professionele steunfiguren. Wie kan je tijdens en na de behandeling ondersteunen?  Hebben zij voldoende kennis om dit op een passende manier te doen? Er wordt gezamenlijk bekeken of en hoe je systeem kan worden versterkt of uitgebreid. Ieder traject wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist als regiebehandelaar. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van methodes waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.

EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode die met name wordt gebruikt bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die ontstaan als gevolg van herinneringen aan akelige gebeurtenissen. De herinneringen aan de akelige gebeurtenissen kunnen niet goed opgeslagen zijn in het geheugen, waardoor men last kan krijgen van angsten, herbelevingen, nachtmerries, inslaapproblemen, prikkelbaarheid, woedeuitbarstingen, concentratie-problemen of overmatige waakzaamheid. Ook als bij andere klachten kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Hoe werkt EMDR? Bij EMDR wordt het oproepen van de herinnering aan een nare gebeurtenis gecombineerd met een afleidende taak; zoals het maken van oogbewegingen of het luisteren naar tikjes. Hierdoor komt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, meestal in combinatie met gevoelens en lichamelijke sensaties, zoals spanning of pijn, die gekoppeld zijn aan de traumatische gebeurtenis. Vervolgens vervagen deze langzaam maar zeker en raken de herinneringen hun emotionele lading kwijt. Op deze manier worden nare herinneringen beter opgeslagen in het geheugen, zodat de traumatische ervaring verwerkt wordt en bijkomende problemen, zoals angst- en stemmingsklachten, verminderen of verdwijnen. Uiteindelijk worden het ‘gewone’ herinneringen die in het hier en nu geen akelige gedachten en gevoelens meer oproepen.

Folders EMDR

In de onderstaande folders kunt u informatie over de volgende onderwerpen downloaden:

EMDR kinderen EMDR jongeren EMDR ouders

Zie voor verdere informatie zie: www.emdr.nl

Cognitieve gedragstherapie In CGT gaat het over de invloed die het denken heeft op je gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd.

In CGT onderzoeken we, samen met jou, of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Hierdoor zul je je meer bewust worden van je negatieve gedachten en ontdekken dat die negatieve gedachten niet altijd kloppen. Waar dat nodig is, zoeken we naar meer helpende standpunten en gedachten. Daarbij maken we gebruik van oefeningen en opdrachten. Zo leert je in je eigen dagelijkse leven om anders naar zaken te kijken en anders te handelen. Hierdoor zul je meer controle ervaren over je eigen situatie, gevoelens en gedrag. Er wordt een verandering in gang gezet waardoor klachten gaandeweg zullen afnemen.

Voor verdere informatie zie: www.vgct.nl

Bij Theraplay wordt gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet, verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd…een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven. Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt.  Er zijn veel redenen om een Theraplay behandeling te starten; het kan gaan om milde problematiek, waarbij enkele sessies voldoende zijn om ouder en kind weer op het plezierige spoor te krijgen, maar Theraplay wordt ook ingezet bij meer ernstige problemen, zoals een verstoorde gehechtheidsrelatie als gevolg traumatische ervaringen, een moeizame start als baby, of bij pleeg- en adoptiegezinnen.

voor meer informatie zie www.theraplay.nl 

Psychomotorische therapie (oftewel PMT) is gericht op het verminderen of wegnemen van psychische klachten, het bevorderen van het psychisch welbevinden of is gericht op acceptatie van klachten.  Lichaamsbeweging, een realistisch lichaamsbeeld en het vermogen om naar je lichaam te luisteren zijn belangrijke elementen van het psychisch welbevinden. De psychomotorisch therapeut neemt deze elementen als aangrijpingspunt van de behandeling en maakt gebruik van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen.  De ervaring is het uitgangspunt van de therapie om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden. De psychomotorisch therapeut helpt om van deze ervaringen te leren en in het dagelijks leven te gebruiken. Psychomotorische therapie wordt individueel of in groepen gedaan; ook in gezinsgericht PMT een mogelijkheid.

voor meer informatie zie: www.nvpmt.nl 

e-Health is internettherapie; een nieuwe therapievorm waarbij persoonlijke gesprekken met de therapeut worden afgewisseld met een online behandelprogramma. Daarbij wordt gebruik gemaakt van methoden uit de cognitieve gedragstherapie. Het programma bevat informatie en verschillende oefeningen en schrijfopdrachten die helpen bij het ordenen van gedachten en het veranderen van gedrag. Via het op maat gemaakte online behandel-programma kunnen thuis zelfstandig opdrachten en oefeningen

worden uitgevoerd. Deze worden vervolgens met de therapeut nabesproken. Het volgen van een behandeling via internet is met name geschikt voor mensen die, naast het contact met hun therapeut, op een zelf gekozen tijdstip aan oefeningen kunnen en willen werken. Het kunnen teruglezen van de communicatie met de therapeut en de heldere opzet van de behandeling worden daarnaast als voordelen van e-Health ervaren.

Terugvalpreventie Een herstelproces gaat met vallen en opstaan. Een terugval kan daarbij horen.  Aan het einde van ieder traject worden de risico’s op terugval ingeschat. Indien noodzakelijk wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. Het is daarom belangrijk dat je de symptomen leert herkennen die op jou van toepassing zijn zodat je een mogelijke terugval kunt voorkomen. Je leert de signalen van een terugval herkennen en maakt een plan hoe hier adequaat op te reageren. Hierbij is er aandacht voor het betrekken van mensen uit je omgeving. Het risico dat je helemaal terugvalt wordt hierdoor verkleind.