Werkwijze

Een behandeling is een persoonlijk traject dat, in samenwerking met jou, vorm krijgt. We brengen bij de start je klachten maar ook je krachten in beeld. In veel trajecten wordt niet alleen jij (en je klachten en krachten) in beeld gebracht, maar ook de mensen die in jouw leven belangrijk voor je zijn. Dat kan gaan om familie en vrienden maar ook om professionele steunfiguren. Wie kan je tijdens en na de behandeling ondersteunen?  Hebben zij voldoende kennis om dit op een passende manier te doen? Er wordt gezamenlijk bekeken of en hoe je systeem kan worden versterkt of uitgebreid. We komen zo tot het beschrijven van je hulpvraag en formuleren samen concrete doelen. Hoe en wanneer ben je weer in staat, samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn, op eigen kracht verder te gaan?

We maken hierbij vaak gebruik van vragenlijsten via de zogenaamde ROM-procedure (Routine Outcome Measurement).  Voor volwassenen gebeurt dat met de SQ-48  (Symptom Questionnaire) en voor kinderen met de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire); ingevuld door ouders en/of verzorgers. Als het nodig is, wordt er ook gebruik gemaakt van andere vragenlijsten. Aan de hand hiervan wordt een passend behandelplan gemaakt en samen besproken. De vragenlijsten worden ook gebruikt om het effect van de behandeling in beeld te brengen. Afhankelijk van de inhoud en lengte van de behandeling, worden daarom tussentijds en aan het einde van de behandeling ook vragenlijsten ingevuld. Het behandelplan wordt tussentijds geëvalueerd en, als het nodig is, bijgesteld. Ieder traject wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist als regiebehandelaar. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van methodes waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Het intakegesprek

Binnen drie werkdagen sturen we een bevestiging van de aanmelding per email. Zodra er ruimte is voor start van het hulpverleningstraject, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit eerste gesprek maken we kennis met elkaar en staan stil bij de klachten en de hulp die je zoekt. In het intakegesprek bespreken we een voorstel voor verdere diagnostiek en/of behandeling. Het kan ook voorkomen dat Psychologenpraktijk Ebbers niet de meest passende hulp kan bieden. In dat geval denken wij mee over een alternatief en/of verwijzen we door. Voor spoedhulpvragen wijzen wij u op de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling bij uw zorgverzekeraar of sociaal wijkteam.

Bij het intakegesprek graag meenemen:
1. (Kopie) identiteitsbewijs*
2. Verwijsbrief van de huisarts, wijkteam of specialist.
3. Kopie zorgverzekeringspas (alleen noodzakelijk bij volwassenen)

Afspraak afzeggen

Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat het niet lukt om een afspraak na te komen. Informeer ons daar zo spoedig mogelijk over. Afspraken die niet worden nagekomen, of minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, moeten helaas in rekening worden gebracht.

Bereikbaarheid

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren. In verband met behandel-afspraken, is onze telefonische bereikbaarheid beperkt. Als u een email stuurt of een berichtje achterlaat op de voicemail, nemen wij z.s.m. contact met u op. Bij afwezigheid van onze medewerkers, en eventuele waarneming in verband met vakantie of ziekte, wordt de cliënt daarover geïnformeerd.

In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts; buiten kantooruren met de huisartsenpost.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een behandelmethode die met name wordt gebruikt bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die ontstaan als gevolg van herinneringen aan akelige gebeurtenissen. De herinneringen aan de akelige gebeurtenissen kunnen niet goed opgeslagen zijn in het geheugen, waardoor men last kan krijgen van angsten, herbelevingen, nachtmerries, inslaapproblemen, prikkelbaarheid, woedeuitbarstingen, concentratie-problemen of overmatige waakzaamheid. Ook als bij andere klachten kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

 

Hoe werkt EMDR? 

Bij EMDR wordt het oproepen van de herinnering aan een nare gebeurtenis gecombineerd met een afleidende taak; zoals het maken van oogbewegingen of het luisteren naar tikjes. Hierdoor komt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, meestal in combinatie met gevoelens en lichamelijke sensaties, zoals spanning of pijn, die gekoppeld zijn aan de traumatische gebeurtenis. Vervolgens vervagen deze langzaam maar zeker en raken de herinneringen hun emotionele lading kwijt. Op deze manier worden nare herinneringen beter opgeslagen in het geheugen, zodat de traumatische ervaring verwerkt wordt en bijkomende problemen, zoals angst- en stemmingsklachten, verminderen of verdwijnen. Uiteindelijk worden het ‘gewone’ herinneringen die in het hier en nu geen akelige gedachten en gevoelens meer oproepen.

Meer informatie

In de onderstaande folders kunt u informatie over de volgende onderwerpen downloaden:

EMDR kinderen

EMDR jongeren

EMDR ouders

EMDR volwassenen

EMDR ouderen

Zie voor verdere informatie zie: www.watisemdr.nl

Cognitieve gedragstherapie

In CGT gaat het over de invloed die het denken heeft op je gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd. In CGT onderzoeken we, samen met jou, of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Hierdoor zul je je meer bewust worden van je negatieve gedachten en ontdekken dat die negatieve gedachten niet altijd kloppen. Waar dat nodig is, zoeken we naar meer helpende standpunten en gedachten. Daarbij maken we gebruik van oefeningen en opdrachten. Zo leert je in je eigen dagelijkse leven om anders naar zaken te kijken en anders te handelen. Hierdoor zul je meer controle ervaren over je eigen situatie, gevoelens en gedrag. Er wordt een verandering in gang gezet waardoor klachten gaandeweg zullen afnemen. Voor verdere informatie zie: www.vgct.nl.

Theraplay

Bij Theraplay wordt gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet, verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd…een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven. Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt.  Er zijn veel redenen om een Theraplay behandeling te starten; het kan gaan om milde problematiek, waarbij enkele sessies voldoende zijn om ouder en kind weer op het plezierige spoor te krijgen, maar Theraplay wordt ook ingezet bij meer ernstige problemen, zoals een verstoorde gehechtheidsrelatie als gevolg traumatische ervaringen, een moeizame start als baby, of bij pleeg- en adoptiegezinnen.

Voor meer informatie zie www.theraplay.nl 

 

Psychomotorische therapie

PMT) is gericht op het verminderen of wegnemen van psychische klachten, het bevorderen van het psychisch welbevinden of is gericht op acceptatie van klachten.  Lichaamsbeweging, een realistisch lichaamsbeeld en het vermogen om naar je lichaam te luisteren zijn belangrijke elementen van het psychisch welbevinden. De psychomotorisch therapeut neemt deze elementen als aangrijpingspunt van de behandeling en maakt gebruik van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen.  De ervaring is het uitgangspunt van de therapie om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden. De psychomotorisch therapeut helpt om van deze ervaringen te leren en in het dagelijks leven te gebruiken. Psychomotorische therapie wordt individueel of in groepen gedaan; ook in gezinsgericht PMT een mogelijkheid. Voor meer informatie zie: www.nvpmt.nl

e-Health

E-Health is internettherapie; een nieuwe therapievorm waarbij persoonlijke gesprekken met de therapeut worden afgewisseld met een online behandelprogramma. We maken daarvoor gebruik van de modules van therapieland.
Het gaat daarbij om psycho-educatie, en behandelmodules waarin jezelf (onder begeleiding van een hulpverlener op afstand) kunt werken aan het krijgen van meer inzicht in je klachten en het verminderen van de last die je ervan ervaart.
In de modules wordt veelal gebruik gemaakt van methoden uit de cognitieve gedragstherapie. Het programma bevat informatie en verschillende oefeningen en schrijfopdrachten die helpen bij het ordenen van gedachten en het veranderen van gedrag. Via het op maat gemaakte online behandelprogramma kunnen thuis zelfstandig opdrachten en oefeningen worden uitgevoerd. Hierbij wordt je, tijdens het behandeltraject, op afstand begeleid door een hulpverlener.
Ook na het beëindigen van het traject bij psychologenpraktijk Ebbers, hou je toegang tot deze modules en zijn ze dus in te zetten ter preventie of bij een terugval in klachten.
Het volgen van een behandeling via internet is met name geschikt voor mensen die, naast het contact met hun therapeut, op een zelf gekozen tijdstip aan oefeningen kunnen en willen werken. Het kunnen teruglezen van de communicatie met de therapeut en de heldere opzet van de behandeling worden daarnaast als voordelen van e-Health ervaren. Ook s de inzet van E-health natuurlijk erg helpend in periode waarin jij en/of je behandelaar door Coronamaatregelen, of andere redenen, niet naar de praktijk kunnen komen. Ook EMDR is in veel gevallen online mogelijk.

Terugvalpreventie

Een herstelproces gaat met vallen en opstaan. Een terugval kan daarbij horen.  Aan het einde van ieder traject worden de risico’s op terugval ingeschat. Indien noodzakelijk wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. Het is daarom belangrijk dat je de symptomen leert herkennen die op jou van toepassing zijn zodat je een mogelijke terugval kunt voorkomen. Je leert de signalen van een terugval herkennen en maakt een plan hoe hier adequaat op te reageren. Hierbij is er aandacht voor het betrekken van mensen uit je omgeving. Het risico dat je helemaal terugvalt wordt hierdoor verkleind.