Kwaliteitsbewaking

Keurmerk

Psychologenpraktijk Ebbers heeft zich gekwalificeerd voor het keurmerk Basis GGZ; een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders met dit keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de Basis GGZ landelijk. Voor meer informatie over het keurmerk verwijzen wij naar: www.kibg.nl

Kwaliteitsvisitatie NIP

De behandeling wordt altijd uitgevoerd door of onder regie van een Orthopedagoog-Generalist en/of GZ-psycholoog die is ingeschreven in het BIG-register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de Individuele Gezondheids-zorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de beroepscode van de beroepsvereniging voor psychologen en orthopedagogen. Al onze regiebehandelaren zijn in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, deze liggen ter inzage op de praktijklocatie. U kunt deze ook opvragen via info@ppebb.nl

Psychologenpraktijk Ebbers werkt volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen en zorgstandaarden. Omdat deze voortdurend worden bijgesteld aan de hand van de laatste inzichten, verwijzen we voor meer informatie hierover naar http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl (jeugd) en http://www.ggzstandaarden.nl (volwassenen).

 De GZ-psychologen van psychologenpraktijk Ebbers zijn in het bezit van een certificaat Kwaliteitsvisitatie van het NIP. Tijdens dit traject wordt hun wijze, en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend, getoetst. De praktijkvoering van Psychologenpraktijk Ebbers voldoet daarmee aan de professionele standaard. Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.psynip.nl

Op dit moment is Psychologenpraktijk Ebbers bezig met de voorbereiding voor het verkrijgen van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor kleine organisaties. Deze staat voor voldoen aan de kwaliteitsnormen en duurzame kwaliteitsverbetering. Volgens planning wordt dit traject in het voorjaar van 2024 afgerond.  

Rechten en plichten

U heeft het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen verwerking bezwaar te maken. U kunt hierover contact opnemen met uw behandelaar. De medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers hebben geheimhoudingsplicht. Wij beveiligen uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. De registratie van deze gegevens, de wijze van beveiliging, de bewaartermijn, etc. hebben wij vastgelegd in een verwerkingsregister. De verwerking en uitwisseling van uw gegevens gebeurt binnen Psychologenpraktijk Ebbers volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar ons Privacystatement. https://ppebb.nl/privacystatement/

Cliënttevredenheid

Psychologenpraktijk Ebbers streeft ernaar om hulp zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen en verwachtingen. Tijdens de trajecten wordt de cliënttevredenheid bij kinderen en jongeren gemeten met de Jeugdthermometer en bij volwassenen met de CQI-vragenlijst (Consumer Quality Index). Deze vragenlijsten meten de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s).

Het rapportcijfer dat cliënten in 2023 gemiddeld geven voor de hulp geboden door Psychologenpraktijk Ebbers is:

Rapportcijfer: 9 (31-12-2023)
Bejegening 10
Informatie behandeling 8.6
Samen beslissen 9
Uitvoering behandeling 9

Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op. Deze beoordeling komt overeen met onze uitgangspunten om in een kleinschalige en laagdrempelige omgeving een persoonlijke traject vorm te geven. 

Wij wijzen je op de mogelijkheid tevens je waardering te delen op www.zorgkaartnederland.nl

 

Klachtenregeling

Bij Psychologenpraktijk Ebbers vinden we het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Ondanks alle aandacht die wij daaraan besteden, kan het toch voorkomen dat je niet tevreden bent. Alleen als we op de hoogte zijn van je onvrede, kunnen we adequaat reageren. Hierdoor wordt het mogelijk om de hulp aan jou, maar ook maan andere cliënten, te verbeteren. We bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.  

Deel je klacht met Psychologenpraktijk Ebbers                                                                                                                                                                      Wanneer je ergens niet tevreden over bent of een klacht hebt, kun je dit bespreken met de desbetreffende hulpverleners. Gezamenlijk wordt gezocht naar een manier om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Als je er in een gesprek met je hulpverlener niet uitkomt of het gewoon prettiger vindt, kun je je klacht natuurlijk ook schriftelijk indienen; via email info@ppebb.nl. Je klacht komt dan bij de directie die binnen 5 werkdagen contact met je opneemt. In overleg met jou wordt gekeken hoe de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Deel je klacht met Klachtenportaal Zorg                                                                                                                                                                                   Wil of kun je een klacht niet bespreekbaar maken met één van de medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers, of wil je onafhankelijke ondersteuning daarbij? Of wordt je klacht door de medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers onvoldoende opgelost of duurt de afhandeling van je klacht langer dan zes weken? Dan kun je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg door het invullen van het klachtenformulier op de website http://www.klachtenportaalzorg.nl of het sturen van een email naar: info@klachtenportaalzorg.nl.  De klachtenfunctionaris zal je onafhankelijk advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. Zie klachtenreglement hoe de klachtenregeling werkt voor volwassenen en hier de regeling voor jeugdigen onder de 18 jaar.

Geschillencommissie Klachtenportaal Zorg                                                                                                                                                                            Als een traject met de klachtenfunctionaris niet tot een adequate oplossing leidt, kan een klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van het Klachtenportaal Zorg. In tegenstelling tot de klachtenfunctionaris, treedt de geschillencommissie niet op als bemiddelaar. De commissie geeft in plaats daarvan bindend advies om tot schikking tussen de partijen te komen. De onafhankelijke Stichting Geschilleninstantie KPZ is officieel erkend door het Ministerie van VWS. Voor meer informatie verwijzen wij naar http://www.geschillencommissiekpz.nl en secretariaat@geschillencommissiekpz.nl

Psychologenpraktijk Ebbers conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging NVO en NIP. In onze wachtruimte vind je informatiefolders over de klachtenregeling.

Vertrouwenspersoon

Kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen, hebben altijd recht op een vertrouwenspersoon. Elk kind, elke jongere, elke (pleeg)ouder die op de een of andere manier met jeugdhulp te maken heeft, kan een beroep doen op Jeugdstem voor informatie, advies of ondersteuning. http://www.jeugdstem.nl

Wil of kun je een klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wil je onafhankelijke ondersteuning daarbij, dan kun je contact opnemen met externe organisatie: Klachtenportaal Zorg. Zij beoordelen of de klacht in behandeling kan worden genomen en welke procedure daarbij past. Wil je advies over hoe om te gaan met een situatie waarover je ontevreden bent, is dat ook mogelijk zonder een klachtenprocedure op te starten. Je kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg door het invullen van het klachtenformulier op de website www.klachtenportaalzorg.nl of het sturen van een email naar: info@klachtenportaalzorg.nl

De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsverenigingen NVO en NIP. In onze wachtruimte vind je informatiefolders over de klachtenregeling. 

2023 Logo Klachtenportaal Zorg B.V.