Kwaliteitsbewaking

Keurmerk

Psychologenpraktijk Ebbers heeft zich gekwalificeerd voor het keurmerk Basis GGZ; een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders met dit keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de Basis GGZ landelijk. Voor meer informatie over het keurmerk verwijzen wij naar: www.kibg.nl

Kwaliteitsvisitatie NIP

De behandeling wordt altijd uitgevoerd door of onder regie van een Orthopedagoog-Generalist en/of GZ-psycholoog die is ingeschreven in het BIG-register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de Individuele Gezondheids-zorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de beroepscode van de beroepsvereniging voor psychologen. Psychologenpraktijk Ebbers heeft tevens deelgenomen aan de Kwaliteitsvisitatie van het NIP. Tijdens dit traject wordt de praktijk aan een onderzoek onderworpen aangaande de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend. Praktijk-houdster Simone Ebbers heeft in december 2018 het certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP in ontvangst mogen nemen. De praktijkvoering van Psychologenpraktijk Ebbers voldoet daarmee aan de professionele standaard. Ons kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijklocatie.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.psynip.nl

Al onze regiebehandelaren zijn in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt deze opvragen via info@ppebb.nl

Rechten en plichten

U heeft het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen verwerking bezwaar te maken. U kunt hierover contact opnemen met uw behandelaar. De medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers hebben geheimhoudingsplicht. Wij beveiligen uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. De registratie van deze gegevens, de wijze van beveiliging, de bewaartermijnen, etc. hebben wij vastgelegd in een verwerkingsregister. We werken volgens het AVG-programma dat is samen gesteld i.s.m.  P3NL.

Cliënttevredenheid

Psychologenpraktijk Ebbers streeft ernaar om hulp zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen en verwachtingen. Tijdens de trajecten wordt de cliënttevredenheid  gemeten met de CQI-vragenlijst. (Consumer Quality Index ). Deze vragenlijst meet de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt aan de hand van de thema’s: uitvoering behandeling, bejegening en samen beslissen.

Het rapportcijfer dat cliënten in 2022 gemiddeld geven voor de hulp geboden door Psychologenpraktijk Ebbers is:

Rapportcijfer: 9.2 (31-12-2022)
Bejegening 10
Informatie behandeling 8.6
Samen beslissen 9.3
Uitvoering behandeling 9

Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op. Deze beoordeling komt overeen met onze uitgangspunten om in een kleinschalige en laagdrempelige omgeving een persoonlijke traject vorm te geven. 

Wij wijzen je op de mogelijkheid tevens je waardering te delen op www.zorgkaartnederland.nl

 

Klachtenregeling

Psychologenpraktijk Ebbers vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Ondanks alle aandacht die wij daaraan besteden, kan het toch voorkomen dat je van mening bent dat je niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Psychologenpraktijk Ebbers vindt het belangrijk dat je ongenoegen bespreekbaar is. Alleen als we op de hoogte zijn van je onvrede, kunnen we adequaat reageren. Klachten kunnen voor ons ook aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de hulp aan jou, maar ook aan andere cliënten, te verbeteren. Wanneer je ergens niet tevreden over bent of een klacht over hebt, kunt je dit bespreken met de betreffende medewerker zodat er gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden. Als dat prettiger is, kun je je klacht natuurlijk ook schriftelijk indienen; via de email of de post. Wij nemen dan contact met je op.

Wil of kun je een klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wil je onafhankelijke ondersteuning daarbij, dan kun je contact opnemen met externe organisatie: Klachtenportaal Zorg. Zij beoordelen of de klacht in behandeling kan worden genomen en welke procedure daarbij past. Wil je advies over hoe om te gaan met een situatie waarover je ontevreden bent, is dat ook mogelijk zonder een klachtenprocedure op te starten. Je kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg door het invullen van het klachtenformulier op de website www.klachtenportaalzorg.nl of het sturen van een email naar: info@klachtenportaalzorg.nl

De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsverenigingen NVO en NIP. In onze wachtruimte vind je informatiefolders over de klachtenregeling.

2023 Logo Klachtenportaal Zorg B.V.