Kwaliteitsbewaking

Keurmerk Psychologenpraktijk Ebbers heeft zich gekwalificeerd voor het keurmerk Basis GGZ; een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders met dit keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de Basis GGZ landelijk. Voor meer informatie over het keurmerk verwijzen wij naar: https://kibg.nl

Kwaliteitsvisitatie NIP De behandeling wordt altijd uitgevoerd door of onder regie van een Orthopedagoog-Generalist en/of GZ-psycholoog die is ingeschreven in het BIG-register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de Individuele Gezondheids-zorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de beroepscode van de beroepsvereniging voor psychologen. Psychologenpraktijk Ebbers heeft tevens deelgenomen  aan de Kwaliteitsvisitatie van het NIP. Tijdens dit traject wordt de praktijk aan een onderzoek onderworpen aangaande de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend. Praktijk-houdster Simone Ebbers heeft in december 2018  het certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP in ontvangst mogen nemen. De praktijkvoering van Psychologenpraktijk Ebbers voldoet daarmee aan de professionele standaard. Ons kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijklocatie.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: http://www.psynip.nl

Persoonsgegevens en privacy In de geestelijke gezondheidszorg is verstrekking en verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn. Binnen de praktijk wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan uitwisseling van gegevens, dossiervorming en bescherming van privacy. Wij verwerken persoons-gegevens voor het uitvoeren van behandelingen, het onderhouden van contacten, facturering bij o.a. gemeentes en zorgverzekeraars en voor controle door toezichthoudende instanties.Uw medische en persoonsgegevens slaan wij op in een digitaal patiëntendossier in ons beveiligde computerregistratiesysteem. Daarnaast slaan we papieren gegevens op in een afgesloten archief. Voor beide vormen van gegevensopslag geldt een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar. Correspondentie per mail verwijderen wij twee keer per jaar uit het mailsysteem. Inhoudelijke mailwisseling die wij van belang achten voor de behandeling, blijft bewaard in digitale systeem.

Psychologenpraktijk Ebbers werkt samen met diverse huisartsen, wijkteams en andere hulpverleningsorganisaties. Eventuele informatieuitwisseling gebeurt  in overeen-stemming met de geldende regels vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeen-komst, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet.

In het kader van de vergoedingen binnen het kader van de Jeugdwet zijn wij verplicht de volgende gegevens van minderjarige cliënten aan te leveren ten behoeve van de gemeente en het CBS:

  • Naam kind
  • BSN-nummer (Burgerservicenummer)
  • Geboortedatum
  • Naam en adres van ouders
  • Productgroep
  • Begin- en/of einddatum hulptraject
  • Reden beëindiging jeugdhulp

Op de facturen van volwassen cliënten aan zorgverzekeraars staat informatie over uw diagnose. Als u dat niet wilt, sturen wij facturen zonder deze informatie. Daartoe moet een privacy-verklaring worden getekend; deze vindt u in de zorgovereenkomst die u krijgt aangeboden tijdens de intake. Aan het einde van de behandeling wordt de verwijzer, in overleg met de cliënt en/of gezaghebbenden, geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

 

Rechten en plichten U heeft het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen verwerking bezwaar te maken. U kunt hierover contact opnemen met uw behandelaar. De medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers hebben geheimhoudingsplicht. Wij beveiligen uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. De registratie van deze gegevens, de wijze van beveiliging, de bewaartermijnen, etc. hebben wij vastgelegd in een verwerkingsregister. We werken volgens het AVG-programma dat is samen gesteld i.s.m.  P3NL.

Cliënttevredenheid  Psychologenpraktijk Ebbers streeft ernaar om hulp zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen en verwachtingen. Tijdens de trajecten wordt de cliënttevredenheid  gemeten met de CQI-vragenlijst. (Consumer Quality Index ). Deze vragenlijst meet de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt aan de hand van de thema’s: uitvoering behandeling, bejegening en samen beslissen.

Het rapportcijfer dat cliënten gemiddeld geven voor de hulp geboden door Psychologenpraktijk Ebbers is:  9.3  (dd. 14-02-2020) Deze score komt tot stand vanuit de scores voor Bejegening (10), Samen beslissen(9) en Uitvoering behandeling(9). Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op. Deze beoordeling komt overeen met onze uitgangspunten om in een kleinschalige en laagdrempelige omgeving een persoonlijke traject vorm te geven. 

Wij wijzen je op de mogelijkheid tevens je waardering te delen op www.zorgkaartnederland.nl

Deel uw ervaring

Klachtenregeling Toch kan het voorkomen dat je van mening bent dat je niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Psychologenpraktijk Ebbers vindt het belangrijk dat je ongenoegen bespreekbaar is. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan jou, maar ook aan andere cliënten, te verbeteren. Wanneer je ergens een klacht over hebt, kunt je dit bespreken met de betreffende medewerker zodat er gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden. Indien noodzakelijk en gewenst, kan met behulp van een externe deskundige gekeken worden naar een oplossing. De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging NIP. Met een klacht kunt je contact opnemen met de geschillencommissie via de website http://www.P3NL.nl